Członkostwo

Kto może zostać członkiem Koła Naukowego Performatyków

 • Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student studiów licencjackich lub magisterskich UJ zainteresowany działalnością Koła, po złożeniu odpowiedniej deklaracji członkowskiej, wpisaniu na listę członków i opłaceniu składki członkowskiej.
 •  Członkiem stowarzyszonym Koła może zostać absolwent UJ zainteresowany realizacją celów Koła, po złożeniu odpowiedniej deklaracji członkowskiej, wpisaniu na listę członków i opłaceniu składki członkowskiej.

Nabycie członkostwa

 • Wpisu na listę członków Koła dokonuje Prezes Koła lub upoważniony przez niego wiceprezes
 • Wpisu na listę członków stowarzyszonych dokonuje Prezes po wyrażeniu zgody przez Zarząd Koła.
 • Sładka członkowska wynosi cztery złote za semestr.

 

Członkowie Koła mają prawo:

 

 • uczestniczyć we wszystkich formach działalności Koła,
 • przedstawiać i realizować własne projekty i idee zgodne z celami Koła,
 • decydować o kształcie działalności Koła,
 • uczestniczyć w posiedzeniach Rady Koła izgłaszać zapytania i wnioski do Rady we wszystkich sprawach dotyczących działalności Koła,
 • korzystać z mienia Koła w celach zgodnych ze Statutem,
 • odwoływać się od dotyczących ich decyzji podjętych przez Zarząd do Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Koła mają obowiązek:

 

 • przestrzegać statutu Koła,
 • stosować się do uchwał władz Koła,
 • aktywnie uczestniczyć w działalności Koła,
 • dbać o dobre imię Koła,
 • regularnie opłacać składki członkowskie na rzecz Koła.

Wygaśnięcie lub utrata członkowstwa w Kole następuje w wypadku:

 

 • rezygnacji z członkostwa,
 • nieopłacenia składki członkowskiej,
 • zawieszenia w prawach studenta,
 • na skutek uchwały Zarządu,
 • utraty statusu studenta – w przypadku utraty statusu z powodu ukończenia studiów członkowstwo wygasa, jeżeli zainteresowany nie wyrazi na najbliższym posiedzeniu Rady Koła woli pozostania członkiem stowarzyszonym Koła.

Wygaśnięcie członkowstwa nie wyklucza nabycia go ponownie. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła Naukowego członek może się odwołać do Walnego Zebrania.