Statut

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1. Koło Naukowe Performatyków Uniwersytetu Jagiellońskiego (KNP UJ, dalej jako: Koło) działa na podstawie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Statutu RKN oraz niniejszego Statutu.

 §2. Koło działa przy Wydziale Polonistyki UJ.

 §3. Siedzibą Koła jest miasto Kraków.

 §4. Koło zrzeszone jest w Radzie Kół Naukowych UJ.

 §5. Koło może należeć do innych organizacji krajowych i międzynarodowych – decyzję o tym podejmuje Rada Koła.

II. CELE KOŁA I ICH REALIZACJA

 §6. Do celów Koła należy:

 • poszerzanie wiedzy, zainteresowań i umiejętności studentów z zakresu performatyki i innych nauk humanistycznych,
 • prowadzenie badań naukowych w kraju i za granicą oraz prezentacja ich wynikówna konferencjach polskich i zagranicznych,
 • organizacja spotkań, paneli dyskusyjnych i konferencji naukowych,
 • publikacje naukowe i pokonferencyjne,
 • wydawanie pisma Koła,
 • wykłady mistrzowskie,
 • warsztaty performatywne,
 • spotkania cykliczne,
 • rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami i organizacjami naukowymi.

 §7. Koło realizuje powyższe cele poprzez:

 • działalność sekcji tematycznych, grup badawczych oraz warsztatowych,
 • organizację i udział w konferencjach i warsztatach performatywnych,
 • organizowanie spotkań, odczytów mistrzowskich, paneli dyskusyjnych,
 • współpracę z innymi ośrodkami akademickimi, organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i poza jego granicami,
 • działalność wydawniczą (pokonferencyjną i obejmującą inne formy publikacji testów członków Koła),
 • inne formy działalności zgodne ze Statutem Koła i Statutem RKN.

III.  CZŁONKOWIE KOŁA

 §8. Członkowie Koła dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków stowarzyszonych.

 §9. Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student studiów licencjackich lub magisterskichUJ zainteresowany działalnością Koła, po złożeniu odpowiedniej deklaracji członkowskiej, wpisaniu na listę członków i opłaceniu składki członkowskiej.

 §10. Członkiem stowarzyszonym Koła może zostać absolwent UJ zainteresowany realizacją celów Koła, po złożeniu odpowiedniej deklaracji członkowskiej, wpisaniu na listę członków i opłaceniu składki członkowskiej.

§11. Nabycie członkostwa Koła następuje wskutek uchwały Zarządu akceptującego pisemną deklarację członkowską.

 §11¹. Wpisu na listę członków Koła dokonuje Prezes Koła lub upoważniony przez niego wiceprezes po stwierdzeniu, że zainteresowana osoba spełnia warunki, o których mowa w §9 lub §10. Wpisu na listę członków stowarzyszonych dokonuje Prezes po wyrażeniu zgody przez Zarząd Koła.

§12. Wygaśnięcie lub utrata członkowstwa w Kole następuje w wypadku:

 • rezygnacji z członkostwa,
 • nieopłacenia składki członkowskiej,
 • zawieszenia w prawach studenta,
 • na skutek uchwały Zarządu,
 • utraty statusu studenta – w przypadku utraty statusu z powodu ukończenia studiów członkowstwo wygasa, jeżeli zainteresowany nie wyrazi na najbliższym posiedzeniu Rady Koła woli pozostania członkiem stowarzyszonym Koła.

 §13. Wygaśnięcie członkowstwa nie wyklucza nabycia go ponownie.

 §14. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła Naukowego członek może się odwołać do Walnego Zebrania.

 §15. Członkowie Koła mają prawo:

 • uczestniczyć we wszystkich formach działalności Koła,
 • przedstawiać i realizować własne projekty i idee zgodne z celami Koła,
 • decydować o kształcie działalności Koła,
 • uczestniczyć w posiedzeniach Rady Koła izgłaszać zapytania i wnioski do Rady we wszystkich sprawach dotyczących działalności Koła,
 • korzystać z mienia Koła w celach zgodnych ze Statutem,
 • odwoływać się od dotyczących ich decyzji podjętych przez Zarząd do Komisji Rewizyjnej.

 §16. Członkowie Koła mają obowiązek:

 • przestrzegać statutu Koła,
 • stosować się do uchwał władz Koła,
 • aktywnie uczestniczyć w działalności Koła,
 • dbać o dobre imię Koła,
 • regularnie opłacać składki członkowskie na rzecz Koła.

IV.  WŁADZE KOŁA, STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASADY FUNKCJONOWANIA

 §17. Władze Koła stanowią:

 • Rada Koła,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§18. Najwyższą władzą Koła jest Rada, do której należy każdy członek Koła. Podejmuje ona wszystkie decyzje dotyczące Koła niezastrzeżone w Statucie dla innych władz.

 §19. O ile Statut nie zarządza inaczej, Rada Koła podejmuje wszystkie decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Koła lub co najmniej połowy członków zwyczajnych Koła (quorum).

 §19¹. Rada podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym w sprawach:

 • wyboru i odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • wyboru opiekuna naukowego.

 §19². Rada podejmuje decyzje w głosowaniu tajnym wtedy, kiedy zażąda tego co najmniej 5 członków Koła obecnych na posiedzeniu Rady lub na wniosek Prezesa albo któregokolwiek z członków Komisji Rewizyjnej.

 §20. Rada:

 • uchwala Statut,
 • wprowadza poprawki do Statutu,
 • przyjmuje uchwały i inne akty regulujące działalność Koła,
 • wybiera i odwołuje Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 • udziela Zarządowi absolutorium,
 • przyjmuje sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwala plan działalności Koła na najbliższy rok.

 §21. Zwyczajne posiedzenie Rady Koła zwołuje Prezes Koła i odbywa się ono raz do roku.

 §22. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Koła może być zwołane w uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Opiekuna Naukowego lub 1/3 członków Koła.

 §23. Każdy członek Koła musi zostać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem poinformowany o czasie i miejscu zwołania Rady.

 §24.    Posiedzeniom Rady Koła przewodniczy Prezes Koła lub osoba przez niego wyznaczona.

 §25. Zarząd Koła:

 • kieruje bieżącą działalnością Koła i realizuje plan działalności uchwalony przez Radę Koła,
 • zarządza mieniem przeznaczonym przez organy uczelni lub organy samorządu studenckiego do użytku Koła oraz funduszami Koła,
 • koordynuje i reguluje wszystkie formy działalności Koła,
 • sporządza roczne sprawozdania z pracy Koła przedstawiane na posiedzeniu Rady.

 §26. W skład Zarządu wchodzą:

 • Prezes,
 • Wiceprezes ds. organizacyjnych i finansowych,
 • Wiceprezes ds. naukowych.

 §27. Wybrani na funkcję Prezesa lub wiceprezesów mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni.

 §28. Organem kontrolnym Rady jest Komisja Rewizyjna.

 §29. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu i opiniuje sprawozdania z jego działalności. W uzasadnionych przypadkach może ona:

 • zawiesić każdego członka Koła w jego prawach,
 • pełnić funkcję Sądu Koleżeńskiego.

 §30. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Nie można należeć jednocześnie do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 §31. Kadencja Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej wynosi jeden rok.

 §32. W ramach Koła mogą działać sekcje tematyczne, warsztaty performatywne i inne formy badawcze zgodne z celami działalności Koła. Każdy z takich zespołów może uchwalić swój własny statut lub zasady działania.

 §32¹. Przewodniczących sekcji badawczych wybiera się spośród grona osób biorących udział w pracach danego zespołu. Może nim być członek stowarzyszony Koła.

§ 32². Statuty i zasady działania zespołów, o których mowa w §32 podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Koła, który stwierdza ich zgodność z niniejszym Statutem.

 §32³. Osoby biorące udział w pracach danego zespołu podejmują decyzje dotyczące jego działalności. Do podejmowania tych decyzji stosuje się odpowiednio przepisy §19 – §19², z tym że prawo głosu przysługuje wyłącznie członkom Koła wchodzącym w skład danego zespołu, chyba że statut tego zespołu stanowi inaczej.

V.OPIEKUN NAUKOWY

 §33. Opiekunem Naukowym Koła może zostać każdy samodzielny pracownik  naukowy z Wydziału Polonistyki UJ.

 §34. Rada Koła podejmuje uchwałę w sprawie wyboru Opiekuna Naukowego bezwzględną większością głosów. Po podjęciu uchwały Zarząd zwraca się do wskazanej w niej osoby z pisemną prośbą o objęcie funkcji Opiekuna Naukowego Koła na okres jednego roku.

 §35. Opiekun Naukowy posiada głos doradczy we wszystkich merytorycznych sprawach Koła.

 §36. Za kontakty z Opiekunem Naukowym odpowiada Zarząd Koła.

VI.  MAJĄTEK I FINANSE KOŁA

 §37. Działalność Koła jest finansowana przez Uniwersytet Jagielloński oraz ze środków własnych.

 §38.  Fundusze Koła pochodzą ze składek członkowskich.

 §381. Składki pobierane są dwa razy w ciągu roku akademickiego (po jednej na semestr).

 §382. Prawa głosu na walnym zebraniu koła nie mają członkowie, którzy nie opłacili wszystkich składek.

 §383. Przepisu ust. §382  nie stosuje się, jeżeli:

 • członek Koła, który uzyskał członkostwo przed rokiem akademickim, w którym odbywa się zebranie, ureguluje zaległe składki najpóźniej do rozpoczęcia zebrania,
 • członek Koła, który uzyskał członkostwo w trakcie roku akademickiego, w którym odbywa się zebranie, ureguluje zaległe składki najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zebrania.

 §384. Wysokość składek ustala Rada.

 §385. Poszczególne zespoły, o których mowa w §32 mogą zdecydować o wprowadzeniu wśród swoich członków składek członkowskich przeznaczonych na działalność danego zespołu. Uchwała członków danego zespołu w tej sprawie podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Koła.

 §39. Fundusze Koła mogą pochodzić także z dotacji, darowizn i innych źródeł dopuszczonych przez przepisy prawa.

 §40. Wszelkie środki finansowe Koła mogą być użyte tylko dla realizacji celów statutowych Koła.

 §41. W wypadku rozwiązania Koła, Zarząd wraz z Komisją Rewizyjną przekazuje mienie, o którym mowa w §38 odpowiednim organom Uniwersytetu Jagiellońskiego.

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 §42. Statut niniejszy wchodzi w życie po uchwaleniu go przez Radę Koła, co może nastąpić większością 2/3 głosów.

 §43. Statut może zostać zmieniony decyzją Rady Koła podjętej większością 2/3 głosów.

 §44. Wniosek o rozwiązanie Koła może złożyć Zarząd, Komisja Rewizyjna lub minimum 1/2 członków.

 §45. Rozwiązanie Koła może nastąpić na mocy decyzji Rady Koła podjętej większością 2/3 członków